Waarom wil ik de Rotterdamse gemeenteraad in?

Deze brief heb ik in september 2021 naar de PvdA-kandidaatstellingscommissie gestuurd. Hiermee heb ik gesolliciteerd naar een plek op de lijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam op 16 maart 2022. De sollicitatieprocedure ging verder met gesprekken en een stemming door de leden. Ik ben op plek 2 geplaatst, als hoogste nieuwkomer en hoogste vrouw op de lijst. Wil je meer hierover weten? Contact mij!

Scroll down for the
English version of the letter

Beste kandidaatstellingscommissie,

Rotterdammers verdienen meer verbinding, meer vertrouwen en meer waardering. Daarom solliciteer ik naar een plek op de PvdA-lijst voor de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Bijgevoegd aan deze motivatiebrief zijn: een selectie van steunverklaringen en mijn cv. Graag bespreek ik dit in een persoonlijk gesprek.

Onze verschillen zijn reden voor verbinding en niet voor verdeling. Ik ben een kind van twee gescheiden werelden. Die van mijn Duitse, linkse moeder die weinig te besteden heeft. “Neem rust, verplaats je in de ander en verlies nooit je menselijkheid”. En die van mijn Nederlandse, rechtse vader die gelooft dat alles goed komt als je maar hard genoeg werkt. “Ga efficiënt met je geld en tijd om”. Toen was het vooral een strijd maar nu zie ik de kracht van het combineren van beide werelden. Dit is ook wat ik naar de raad wil brengen. Ik wil werelden verbinden omdat ik geloof dat wij daar allemaal sterker van worden.

We leven in een bijzondere tijd. Wij hebben te maken met groeiende ongelijkheid, klimaatverandering, institutioneel racisme en een verzorgingsstaat die steeds minder opstaat voor degenen die haar het hardste nodig hebben. De coronapandemie heeft blootgelegd wat wij al wisten en heeft versterkt waar wij al tegen streden: sociale lijnen zijn op losse schroeven komen te staan, de eenzaamheid neemt toe, de schulden groeien en kwetsbaren worden nog kwetsbaarder. Onze raad kan de stad weer het vertrouwen geven dat onze politiek problemen kan oplossen.

‘De meeste mensen zijn Andere mensen.’ De PvdA is voor mij: de Partij van de Ander, de Partij voor Alle mensen. Het is voor mij de essentie van solidariteit: strijden voor gelijkwaardigheid als tegenwicht tegen de onvermijdelijke ongelijkheid die het gevolg is van onze economische keuzes. Ieder mens verdient waardering ongeacht waar je geboren bent, hoe je heet of waar je goed in bent. De grootte van je portemonnee maakt je niet meer of minder mens. Daarom is de PvdA de partij waar ik in geloof, voor iedereen, en niet alleen voor mijzelf.

Steden lossen problemen op. Rotterdam is schatrijk aan diversiteit, creativiteit en ondernemingsdrang en daar mogen we trots op zijn. Bouwen, timmeren, coderen, opereren, naaien, schrijven, dansen. Noem het maar op en wij hebben het. Maar ik zie te weinig waardering voor onze kunstenaars, leraren, vakmensen, en voor al die kleine en sociale ondernemers die alsmaar risico’s blijven nemen en onuitputtelijk blijven strijden voor hun zaak, hun personeel en hun product.

Om onze problemen aan te pakken is verandering in aanpak nodig. Meer doen, minder praten. Meer pilots, minder rapporten. Deze tijden veranderen sneller dan regels gemaakt kunnen worden en dat vergt een eigentijdse aanpak. In plaats van algemene regels bedenken, wil ik vaker toetsen in de wijk, in de stad, op straat, wat goed werkt. We hebben hiervoor een gemeente nodig die haar stad kent, zich opstelt als partner en die iedereen serieus neemt. Ik wil daarom werken aan een laagdrempelige en toegankelijke gemeente die jou geen brieven stuurt maar jou persoonlijk te woord staat in een taal die jij begrijpt. Een gemeente die jou ook een tikkie stuurt als je iets moet betalen, en niet alleen acceptgiro’s zendt over de post met lange codes.

Elke dag meer mogen leven en minder moeten overleven. Dat is mijn wens voor iedere Rotterdammer. En in de politiek kan ik daar wat aan doen. Ik wil dat we luisteren naar hen die niet schreeuwen, naar hen die door armoede en schulden stil zijn geworden. Ik wil dat uitkeringen vóór de Feestdagen worden overgemaakt en niet erna. Ook wil ik werken aan een shaming-lijst van deurwaarders, bewindvoerders en incassobureaus die niet het beste met ons voor hebben. Commerciële bedrijven die alleen maar geld op onze betalingsachterstanden willen verdienen ten koste van de schuldenaar, schuldeiser en belastingbetaler verdienen geen plek in onze stad. Deze schuldenindustrie moet stoppen.

Veel Rotterdammers kennen de raad amper en voelen de politiek niet. Dit is doodzonde want het is juist een plek waar verandering mogelijk is. Door mijn veelzijdigheid sta ik in verbinding met veel groepen in Rotterdam. Veel verschillende mensen voelen zich door mij gehoord, gezien, en (h)erkend. Ik weet de brug te slaan tussen de private en publieke sector, tussen reflectie en actie, en tussen niches en mainstream. Hierdoor kan ik bijdragen aan een diverse raad die Rotterdam echt vertegenwoordigt en die ook na de verkiezingen nog verbinding met jou zoekt.

Ik geloof dat onze fractie onderdeel kan zijn van een nieuwe open politiek van kritiek en kwetsbaarheid, zowel binnen de fracties, tussen de fracties als in een open dialoog met de stad. Een oprechte politiek waarin menselijkheid niet onderdrukt wordt, maar emoties en falen zichtbaar mogen zijn. Ik wil een raad van echte mensen waar gewerkt wordt aan een solidaire wereldstad, met een echte Partij van de Arbeid.

Als trotse Rotterdammer wil ik het hier mooier en eerlijker maken voor iedereen. Ik sta bekend als oprecht en gedreven. Ik word gezien als een felle debater, strijdend tegen onrecht, die zich niet neerlegt bij tegenslagen. Voor iedere teamsamenstelling ben ik waardevol omdat ik de balans beheers tussen het aanvoelen van de groep en het aansturen van het team in de moreel-juiste én praktisch-haalbare richting. De komende vier jaar wil ik mijn (con)collega’s motiveren, en met lef en visie opereren. Maar bovenal wil ik de Rotterdammers weer het vertrouwen geven dat politiek van en voor iedereen is.

Door mijn dubbele universitaire studie in rechten en filosofie heb ik geleerd vanuit verschillende invalshoeken te denken. Ik weet enorme hoeveelheden tekst snel te doorgronden, begrijp hoe regels gemaakt worden en ken de kaders van de huidige systemen. Tegelijkertijd ben ik kritisch op huidige structuren, creatief en doortastend in mijn doen, en durf ik buiten de geijkte kaders te denken.

Mijn IT-werkervaring is een schaarste onder politici. In mijn werk als “functioneel consultant” verbeter ik financiële processen, voor bedrijven en voor de overheid. Dit heeft mij verder geslepen tot een uitstekend vertaler tussen verschillende werelden. Maar ik zie hierdoor ook het belang in van deze snelgroeiende sector. ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) is van enorme invloed op onze huidige en toekomstige samenleving: hoe jouw geld overgemaakt wordt, hoe jouw apps gemaakt worden, hoe jouw gegevens opgeslagen worden. Maar ik constateer ook een enorm gebrek aan IT-kennis onder onze volksvertegenwoordigers. Met mijn IT-expertise kan ik bijdragen aan een raad die kan aansluit op de wereld van nu met oplossingen van nu.

Tot slot maken mijn levenservaringen en karakter mij tot de juiste persoon als raadslid. Ik heb van dichtbij gevoeld wat problematische schulden zijn en wat de impact hiervan is op een mensenleven. Ook probeer ik me als persoon altijd bewust te zijn van de bubbels waarin ik leef. Doordat ik luister naar de ander, durf ik te leren over mijn privileges en deze in te zetten voor een solidaire samenleving voor iedereen. Dit vraagt een bepaalde zelfreflectie die niet altijd even prettig is, maar die wel noodzakelijk is voor een wereld waarin ruimte is voor iedereen. Deze waardevolle eigenschap maakt mij tot een bijzonder integer politica.

We staan voor cruciale verkiezingen in een belangrijke tijd. Blijven we dezelfde keuzes maken en gaan we door op de doodlopende weg van meer ongelijkheid, meer vervuiling en meer vereenzaming? Of kiezen we voor een nieuwe politiek van meer verbinding, meer vertrouwen en meer waardering? Een sterke PvdA kan Rotterdam eerlijker en mooier maken. Ik weet dat ik de vaardigheden en vastberadenheid heb om daaraan bij te kunnen dragen.

Groet,

Sarah Reitema

Dear nominations committee,

The people of Rotterdam deserve more connection, more trust and more appreciation; that is why I am applying to run for the PvdA in the 2022 municipal elections. Attached to this motivation letter are: a selection of statements of support and my CV. I would like to discuss this in a personal conversation with the committee.

Our differences are a reason to connect and not to divide. I grew up as a child in two separate worlds. That of my German, left-wing mother who had little to spend. “Take a rest, put yourself in the shoes of others and never lose your humility”. And that of my Dutch, right-wing father who believes that everything will turn out fine if only you work hard enough. “Be efficient with your money and time”. Back then it felt like a struggle but now I see the power of combining both worlds. This is what I want to bring to the municipality; I want to connect worlds because I believe it makes us all stronger.

We are living in a strange time. A time of many changes, increasing inequality, the climate challenge, institutional racism and a welfare state that stands less and less for those who need it most. The corona pandemic has exposed what we already knew, and reinforced what we were already fighting against: social connections are in jeopardy, loneliness is increasing, debts are growing and the vulnerable are becoming yet more vulnerable. Our municipality has a role to play in giving the people the confidence again that our politics can actually solve problems.

‘Most people are Other people.’ To me, the PvdA is: the Party of the Other, the Party for All People. For me, it is the essence of solidarity: fighting for equality as a counterweight to the inevitable inequality that results from our economic choices. Every person deserves respect, regardless of where you were born, what your name is or what you are good at, and, regardless of how much money you have in your pocket at the moment. That is why the PvdA is the party I believe in, for everyone, and not just for myself.

Cities solve problems. Rotterdam is rich in diversity, creativity and entrepreneurial spirit and we should be proud of that. Building, carpentry, coding, operating, sewing, writing, dancing. You name it and we’ve got it. Instead of pride, however, I more often see us undervalue and taking for granted our entrepreneurs and employers while these continue to take risks and fight for their business, their staff and their product. 

In order to overcome our problems, change is needed. Do more, talk less. More pilots, fewer reports. We need a municipality that is more in touch with its city and its people. A municipality that trusts instead of mistrusts, and values Rotterdam for all it is. Current reality changes faster than we can keep up with by creating generic rules and policy. That is why I want to realize more pilots to see, and not think, what works well in which neighbourhood, in the city, and on the streets. For this, we need a municipality that knows its city, acts as a partner to it and takes every single person seriously. We need an open and accessible local government that speaks to you personally in a language you understand instead of sending endless Dutch letters only a few understand. A municipality that sends tikkies when yo have to pay something, and not just letters with long codes.

Every day more can live and thrive and less must merely survive. That is my wish for every Rotterdammer. And by being in the political arena, I can do something about this. I want us to listen to those who do not shout, to those who have become silent through poverty and debt. I want subsidies to be paid before the Holidays and not after. I also want to work on a shaming list of companies in the debt industry that do not have our best interests at heart. Commercial companies that only want to make money on our debts at the expense of the debtor, the creditor and the taxpayer. This industry deserves no place in our city. This debt industry must stop. 

Many Rotterdammers barely know their own council and don’t follow politics. This is a shame because this is precisely the place where change and improvements can be made. Because of my broad interests, I am connected to many different groups in Rotterdam. People feel heard, seen and recognised by me. I know how to bridge the gap between the private and public sector, between reflection and action, and between niches and mainstream. In this way, I can contribute to a diverse municipality that truly represents Rotterdam and continues to connect with you, also after the elections.

I believe that our party can be part of a new open practice of politics where criticism and vulnerability is part of the party groups in the council, between the parties, and in an open dialogue with the city itself. A transparent and honest way of doing politics whereby being human is not suppressed, but emotions and failures are allowed to be visible. I want a municipality of real people working on our global city based on solidarity, with a real PvdA.

As a proud Rotterdammer, I would like to make our city fairer and better for everyone. I am sincere and driven. I am a fierce debater, that will not give up easily in fighting injustice. My versatility makes me extremely valuable to any team because I am able to manage the balance between listening and action, and between moral principles and practical solutions. Over the next four years I want to motivate my peers, operate with vision, and above all, give Rotterdammers the confidence that politics belongs to, and is for, everyone.

My university degrees in both law and philosophy has taught me to think from different perspectives. I am trained to read through huge amounts of text, have a good understanding how rules are made and what the framework of our current system is. Meanwhile, I am very critical towards current structures, I am creative and bold in my thinking and I dare to act outside the box.

My experience in IT is very scarce among politicians. In my work as a “functional consultant” I streamline financial processes for companies and for governmental institutions. This has helped me do further develop my skills in translating between different worlds. But it has also made me realise the importance of this fast-growing sector. ICT (Information and Communication Technology) has an enormous influence on our present and future society: how your money is transferred, how your apps are made, how your data is stored. But I also notice a huge lack of IT knowledge among our representatives. With my IT expertise I can contribute to a municipality that is able to connect to the world of today with solutions of today.

Finally, my life experiences and character make me the right person to be a municipality member. I have felt from close by what problematic debts are and what impact this has on a person’s life. I also always try to be aware of the bubbles in which I live. Because I listen to the other person, I dare to learn about my privileges and to use them for a solidarity-based society for all. This requires a certain self-reflection which is not always pleasant, but which is necessary for a world in which there is room for everyone. This valuable characteristic makes me a politician of integrity.

We are facing crucial elections at an important time. Will we continue to make the same choices and go down the dead-end road of more inequality, more pollution and more loneliness? Or do we opt for a new politics of more connection, more trust and more respect? A strong PvdA can make Rotterdam fairer and better for all. I know I have the skills and determination to contribute to it.

Yours faithfully,

Sarah Reitema

Many special thanks to Roze Wesby for helping with this translation. I also used DeepL.com to translate some parts of the text.